Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de organisatie en het functioneren van de directeur-bestuurder en ondersteunt deze met adviezen. 

Meer informatie over de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft een aantal statutaire bevoegdheden, zoals:

 • het uitoefenen van toezicht op het bestuur;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur;
 • het goedkeuren van een aantal in de statuten genoemde besluiten van het bestuur;
 • het goedkeuren van besluiten inzake het verwerven, bezwaren, vervreemden of slopen
  van woongelegenheden.

Leden van de Raad van Commissarissen moeten over de volgende competenties beschikken:

 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgeving)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
 • Vakinhoudelijke kennis en visie
 • Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing)
 • Zelfreflectie
 • Analytisch vermogen
 • Het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken
 • Het kunnen functioneren als klankbord voor de statutair directeur-bestuurder
 • Het kunnen onderhouden van netwerken
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Inzicht in strategische afwegingsprocessen
 • Het onderhouden van netwerken, betreft andere netwerken dan die welke door de directeur-bestuurder worden onderhouden. Bedoeld is het onderhouden van díe netwerken die informatie en signalen geven uit de ruimere omgeving van de corporatie.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

 • De heer P.C. de Jong (voorzitter)
 • De heer R.J.E. Theeuwen MRE (huurderscommissaris)

 • De heer A.H.G. Rouwers MRE (huurderscommissaris)
 • Mevr. A.A.J.M. Corsmit