Huurdersorganisatie

Wat doet de Huurdersvereniging?
De huurdersvereniging is de lokale overlegpartner van de gemeente en de woningcorporatie en bepaalt zo mee het volkshuisvestingsbeleid.
De Huurdersvereniging behartigt de belangen van de huurders.
U kunt hierbij denken aan alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals
de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woning.

Wat zijn de bevoegdheden van de Huurdersvereniging?
Bij bepaalde corporatiebesluiten, zoals fusies, geldt een instemmingsrecht voor de Huurdersvereniging.

De Huurdersvereniging zit aan tafel bij de bespreking van de prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties.

De huurdersorganisatie heeft het recht commissarissen voor te dragen voor de Raad van Commissarissen. Deze voordracht is bindend.

Lek en Waard Wonen heeft twee Huurdersverenigingen, voortgekomen uit de fusiepartners Woningstichting Nieuw-Lekkerland en Woningbouwstichting Lek en Waard Wonen.
De verenigingen werken momenteel aan een fusie.

Wie zitten er in het bestuur van de Huurdersverenigingen?
Het bestuur van de Huurdersvereniging van Woningstichting Nieuw-Lekkerland bestaat uit:

Dhr. D.H. de Kock, voorzitter
Dhr. J.W. van Houwelingen , penningmeester
Mevr. C. Hol, secretaris
Mevr. N. Elzinga
Dhr. P. Dzon.

Het bestuur van de Huurdersvereniging van Woningbouwstichting Lek en Waard Wonen bestaat uit:
Hr. H. Otten, voorzitter
Mevr. E. Rozendaal, secretaris
Dhr. M. Hakkesteegt

Heeft u vragen of wilt u lid worden van de Huurdersvereniging?
Dan kunt u contact opnemen met de heer D.H. de Kock:
Tel.nr.: 06-53367173
Email: hv-nwll@kpnmail.nl

De Huurdersvereniging van Woningstichting NIeuw-Lekkerland heeft een ook een website. Deze is vindbaar onder: www.hv-nieuwlekkerland.nl.