Huurdersstichting

Wat doet de Huurdersstichting?
De Huurdersstichting behartigt de belangen van de huurders. U kunt hierbij denken aan alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woning. De Huurdersstichting is de lokale overlegpartner van de gemeente en de woningcorporatie en bepaalt zo mee het volkshuisvestingsbeleid. Wat zijn de bevoegdheden van de Huudersstichting? Bij bepaalde corporatiebesluiten, zoals fusies, geldt een instemmingsrecht voor de Huudersstichting. De Huurdersstichting zit aan tafel bij de bespreking van de prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties. De Huurdersstichting heeft het recht commissarissen voor te dragen voor de Raad van Commissarissen. Deze voordracht is bindend.

Huurdersstichting Lek en Waard Wonen
Lek en Waard Wonen heeft een Huurdersstichting. Deze stichting is in maart 2018 opgericht en is voortgekomen uit een fusie tussen de voormalige huurdersverenigingen van Woningstichting Nieuw-Lekkerland en Woningbouwstichting Lek en Waard Wonen.

Wie zitten er in het bestuur van de Huurdersstichting Lek en Waard Wonen?
Het bestuur bestaat uit:

Dhr. D.H. de Kock, voorzitter
Dhr. H. Otten, vicevoorzitter
Mevr. N. Elzinga, secretaris
Dhr. P. Dzon, penningmeester
Mevr. N. den Boer, lid

Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met:
de heer D.H. de Kock: Tel.nr.: 06-53367173 Email: info@hs-lww.nl

De Huurdersstichting van Woningstichting Nieuw-Lekkerland heeft een ook een website. Deze is vindbaar onder: www.huurdersstichtinglekwaardwonen.nl