Privacyverklaring

Datum: 25 april 2022

Inleiding
Als u een woning zoekt, huurder bent bij ons of als u een woning van ons koopt of heeft gekocht, dan is deze privacyverklaring op u van toepassing.

De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wetgeving. Lek en Waard Wonen handelt binnen de kaders van deze wetten. Hoe wij dat doen staat in deze privacyverklaring.

Onze verantwoordelijkheid
Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Lek en Waard Wonen verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij doen dat in de rol van verwerkingsverantwoordelijke. Dat betekent dat wij bepalen hoe en waarom uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Uw verantwoordelijkheid
– Lees deze privacyverklaring.
– Daar waar wij uw gegevens verzamelen (bijvoorbeeld als u zich inschrijft als woningzoekende op www.woongaard.com of als u een reparatieverzoek indient), geven wij mogelijk meer informatie over de verwerking van uw gegevens. Lees deze informatie.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Naam, adres en woonplaats, contact- en overige basisgegevens
Zoals uw geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer etc..

Betaalgegevens
Zoals uw bankrekeningnummer, betaalhistorie, de inkomenstoets van de Belastingdienst, etc..

Overige persoonsgegevens
Zoals notities, legitimatiebewijs, reparatieverzoeken, bepaalde aansluitgegevens, etc..

In voorkomende gevallen verwerken wij ook informatie over overlast, huisuitzettingen wegens huurschuld en achterstanden in het betalen van vaste lasten in het kader van onder andere het Landelijk Convenant ‘Vroegsignalering’ (ter voorkoming van problematische schulden), het Convenant Meldpunt Zorg en Overlast OGGZ Zuid Holland Zuid, en de Samenwerkingsafspraken PHU Drechtsteden en Alblasserwaard 2022-2025 (ter preventie van huisuitzettingen).

In één van onze wooncomplexen (Vijverhof) worden camerabeelden geregistreerd.

Indien uw woning is voorzien van (onder meer) hoogwaardige isolatie en voorzieningen voor het verwarmen van uw woning, het leveren van warm water en de opwekking van elektriciteit (EPV-voorzieningen), dan monitoren wij ook het verbruik in het kader van de EnergiePrestatieVergoeding (EPV). Als dit het geval is, heeft u hiervoor toestemming gegeven middels een bijlage bij de huurovereenkomst.

 

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?
In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of voor de fase voor het aangaan van de overeenkomst. Soms vragen wij uw toestemming. U bent dan niet verplicht de toestemming te geven en gegeven toestemming kunt u later ook altijd weer intrekken.

Bijzondere persoonsgegevens
Lek en Waard Wonen kan in uitzonderlijke gevallen, en alleen als er sprake is van een ‘zwaarwegend algemeen belang’, bijzondere (medische) persoonsgegevens uitwisselen met (zorg)instanties.

Persoonsgegevens van kinderen
Lek en Waard Wonen verhuurt en verkoopt alleen woningen aan diegene die 18 jaar of ouder zijn. Wij verwerken ten behoeve van passend toewijzen de naam en geboortedatum van eventueel inwonende kinderen.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming
Lek en Waard Wonen maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor bepaalde doelen en alleen als we daar een wettelijke grondslag voor hebben. De doelen en de wettelijke grondslagen zijn:

Leveren van diensten
Zoals het inschrijven in onze systemen, het opmaken van de huur- of koopovereenkomst, klantenservice, het onderhouden van de huurwoning, het registreren van de huurbetaling, het toesturen van het bewonersblad, etc.

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting, uitvoeren overeenkomst.

Bestrijden overlast, fraude en criminaliteit
Zoals bijhouden van meldingen van overlast en verdenkingen van fraude, etc.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang

Overige redenen
Willen wij om een andere reden uw persoonsgegevens verwerken, dan is er of sprake van een (zwaarwegend) algemeen belang, een wettelijke verplichting of vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming. Dit laatste vragen wij bijvoorbeeld voor het verstrekken van een verhuurdersverklaring of om uw gegevens door te mogen sturen naar bepaalde instanties.

Wettelijke grondslag: algemeen belang, toestemming, zwaarwegend algemeen belang.

Uw persoonsgegevens kunnen tenslotte gebruikt worden voor onderzoek naar bijvoorbeeld klanttevredenheid. Dit is statistisch onderzoek waarvan de resultaten anoniem zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens ten slotte ook gebruiken indien er sprake is van juridische geschillen.

Uitleg wettelijke grondslagen

Uitvoeren overeenkomst
De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig voor de overeenkomst die wij met u hebben of om u in te schrijven voordat wij een overeenkomst hebben (bijvoorbeeld inschrijven via www.woongaard.com)

Wettelijke verplichting
Uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als de Belastingdienst de huurprijs van uw woning opvraagt of als wij u vragen uw inkomensgegevens te verstrekken.

Gerechtvaardigd belang
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van de gerechtvaardigde belangen van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

Toestemming
Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld voor het verstrekken van een verhuurdersverklaring of om uw gegevens door te mogen sturen naar bepaalde instanties) kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

Algemeen belang/zwaarwegend belang
De verwerking van de gegevens dient een (zwaarwegend) algemeen belang, bijvoorbeeld in het geval van verwaarlozing, mishandeling of andere ernstige problematiek.

Ontvangen wij gegevens van anderen?
Lek en Waard Wonen verwerkt samengestelde inkomensgegevens die het ontvangt van de Belastingdienst ten behoeve van de inkomensafhankelijke huurverhoging. U ontvangt hierover van de Belastingdienst bericht. Verder verwerken wij geen gegevens die wij van andere organisaties hebben ontvangen.

Delen we de gegevens met andere partijen?
Wij verstrekken persoonsgegevens aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet, wij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang hebben, of wij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen. Wij delen, indien wij hiertoe gerechtigd zijn, persoonsgegevens met volgende organisaties.

 • Voor het uitvoeren van bijvoorbeeld reparaties en onderhoud van de huurwoning delen wij een beperkt aantal persoonsgegevens met aannemers en overige partijen die hiervoor door ons worden ingeschakeld (o.a. adres, emailadres, eventueel telefoonnummer, uit te voeren werkzaamheden).
 • Om uw tevredenheid te meten, delen wij uw gegevens met het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. Zij kunnen contact met u opnemen voor het doornemen van een aantal vragen.
 • Wij gebruiken softwareprogramma’s. De leveranciers van deze programma’s hebben toegang tot de persoonsgegevens. Zij onderhouden de software en maken bijvoorbeeld back-ups voor ons. Deze leveranciers dienen aan onze strenge eisen te voldoen en zullen uw gegevens bijvoorbeeld niet voor zichzelf gebruiken.
 • Wij verstrekken informatie aan organisaties voor het verzorgen van het betalingsverkeer tussen u en Lek en Waard Wonen.
 • Banken verzorgen het betalingsverkeer tussen u en Lek en Waard Wonen. Wij verstrekken informatie om de huur te innen.
 • Met de Belastingdienst kunnen gegevens worden uitgewisseld in verband met passend toewijzen (inkomenstoets), inkomensafhankelijke huurverhoging en de huurtoeslag.
 • In voorkomende gevallen, en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming of op basis van de grondslag ‘zwaarwegend algemeen belang’ of ‘algemeen belang’ kunnen uw gegevens gedeeld worden met (zorg)instanties.
 • Bij betalingsachterstand kunnen wij uw gegevens delen met een incassobureau of een deurwaarder, en in het kader van het Landelijk Convenant Vroegsignalering ook met de gemeente, de zorgverzekeraar, het drinkwaterbedrijf, bewindvoerders en de energiemaatschappij.
 • Ter voorkoming van huisuitzettingen wisselen wij mogelijk gegevens uit, in het kader van de Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden en Alblasserwaard 2022-2025, met onder andere de gemeente, het sociaal team en Avres.
 • Binnen het kader van het Convenant Meldpunt Zorg en Overlast OGGZ Zuid Holland Zuid kunnen wij informatie uitwisselen met het Meldpunt Zorg en Overlast Zuid en eventueel andere betrokken (zorg) instanties.
 • Met de accountant ten behoeve van de accountantscontrole.
 • In voorkomende gevallen worden gegevens gedeeld met een advocaat en/of jurist.
 • Tenslotte delen wij uw gegevens in (overige) gevallen waarin wij dit wettelijk worden verplicht.

Wij zorgen ervoor dat de gegevensuitwisseling binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat organisatorische- en technische maatregelen zijn genomen om uw privacy te kunnen waarborgen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij nemen verschillende technische – en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terechtkomen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het gebruik van encryptie en het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy. Wij zorgen ervoor dat, indien wij in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens aan andere organisaties doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Uw rechten
U heeft als huurder verschillende rechten. U kunt deze uitoefenen door een mail naar ons te sturen (mail@lwwonen.info) of een brief naar Lek en Waard Wonen, t.a.v. Maarten Munneke, Dorpslaan 50, 2957 XG in Nieuw-Lekkerland. Vermeld kort uw vraag en uw telefoonnummer zodat wij u terug kunnen bellen.

Recht op inzage
U hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

Recht van correctie:
Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.

Recht van verwijdering:
U heeft in bepaalde gevallen het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de Belastingdienst.

Recht van beperking:
Gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of als u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.

Recht van dataportabiliteit:
Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

Recht van bezwaar:
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij staken dan de verwerking, mits wij dringende gerechtvaardigde gronden aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen of in geval van een rechtsvordering.

Cookies
Lek en Waard Wonen gebruikt verschillende cookies op haar website. Hoe wij dat doen staat beschreven in onze cookieverklaring. U kunt deze verklaring raadplegen via de cookiebanner en via “Wijzig uw voorkeuren” onderaan op onze website.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
Heeft u een klacht over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, dan proberen wij altijd een oplossing te vinden. Mocht u daarna toch niet tevreden zijn, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap


Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring?

Wij hebben geprobeerd deze privacyverklaring zo transparant en duidelijk mogelijk te maken. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met onze veiligheidscoördinator, Maarten Munneke (m.munneke@lwwonen.info) of telefonisch via 0184 – 68 81 81.

Lek en Waard Wonen is als stichting de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.