Raad van Commissarissen

Samenstelling
De Raad van Commissarissen bestaat sinds 1 april 2020 uit:

De heer M. de Winter (voorzitter)

Mevr. M.H. Korevaar RA (vicevoorzitter)

De heer A.C. Bragt (huurderscommissaris)PLFZ4834

De heer A.H.G. Rouwers MRE (huurderscommissaris)

De heer R.J.E. Theeuwen MRE (huurderscommissaris)

De heer P.C. de Jong

De heer ir. B.P. de Wit

Taken en bevoegdheden
De Raad van Commissarissen is als collectief verantwoordelijk voor zijn taak.
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de organisatie en het functioneren van de directeur-bestuurder en ondersteunt deze met adviezen.
De RvC treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder.

De Raad van Commissarissen heeft een aantal statutaire bevoegdheden, zoals:
– het uitoefenen van toezicht op het bestuur;
– het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur;
– het goedkeuren van een aantal in de statuten genoemde besluiten van het bestuur;
– het goedkeuren van besluiten inzake het verwerven, bezwaren, vervreemden of slopen
van woongelegenheden.

Profielschets lid Raad van Commissarissen
Leden van de Raad van Commissarissen moeten over de volgende competenties beschikken.
• Authenticiteit
• Bestuurlijk inzicht
• Helikopterview
• Integriteit en moreel besef
• Maatschappelijke (omgeving)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
• Onafhankelijke oordeelsvorming
• Teamspeler
• Vakinhoudelijke kennis en visie
• Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing)
• Zelfreflectie
• Analytisch vermogen
• Het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken
• Het kunnen functioneren als klankbord voor de statutair directeur-bestuurder
• Het kunnen onderhouden van netwerken
• Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
• Inzicht in strategische afwegingsprocessen
• Het onderhouden van netwerken, betreft andere netwerken dan die welke door de directeur-bestuurder worden onderhouden. Bedoeld is het onderhouden van díe netwerken die informatie en signalen geven uit de ruimere omgeving van de corporatie.

Reglement Raad van Commissarissen, Auditcommissie en Selectie- en remuneratiecommissie
Het reglement van de Raad van Commissarissen vindt u hier .
Het reglement van de Auditcommissie vindt u hier.
Re reglement van de Selectie- en remuneratiecommissie vindt u hier.

Beloning Raad van Commissarissen
Informatie over de beloning van de Raad van Commissarissen kunt u hier vinden.

 

 

Profielschets huurdercommissaris volkshuisvesting-vastgoed Lek en Waard Wonen januari 2018