Maatschappelijke Adviesraad

De Maatschappelijke Adviesraad (MAR) van Lek en Waard Wonen is aangesteld per 1 april 2017.
De MAR is een groep van personen die zich vanuit werk, vrijwilligerswerk of persoonlijke interesse betrokken voelt bij de woningcorporatie Lek en Waard Wonen.
De Raad bestaat uit 8 tot 12 leden, die zoveel mogelijk uit de verschillende kernen van het werkgebied van Lek en Waard Wonen komen.

In de statuten van Lek en Waard Wonen, hoofdstuk IV artikel 24, is het volgende vastgelegd:
1. De stichting kent vanwege haar maatschappelijke verankering en vanwege betrokkenheid van de gemeenschap bij haar functioneren een Maatschappelijke Adviesraad.
2. De taak van de Maatschappelijke Adviesraad bestaat uit:
a. advisering van het bestuur van de corporatie, gevraagd dan wel onge-vraagd;
b. signalering agendering en advisering ten aanzien van de maatschappe-lijke doelstelling, beleidsonderwerpen en inzet van de corporatie;
c. het bevorderen van betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij en verbinding met de corporatie en vice versa;
d. het bijdragen aan de maatschappelijke verankering en legitimatie van de corporatie.
3. De betekenis, positie, functie, inrichting en werkwijze van de Maatschap-pelijke Adviesraad zijn neergelegd in een ‘reglement Maatschappelijke Adviesraad’.

In de praktijk betekent dit dat de leden van de MAR meedenken over actuele beleidsmatige of praktische zaken die spelen binnen de woningcorporatie. Soms omdat de bestuurder om advies vraagt, soms omdat er signalen uit het land of uit het werkgebied komen die om advisering richting de bestuurder vragen.

De MAR vergadert minimaal  vier keer per jaar en organiseert daarnaast één keer per jaar een themabijeenkomst waarbij iedereen die over een gekozen onderwerp mee wil denken, welkom is.
Er wordt waar mogelijk en zinvol samengewerkt en/of overlegd met de Huurdersstichting en de Raad van Commissarissen.
Wilt u meer informatie over de MAR dan kunt u een mail sturen naar MAR-WS@outlook.com