“Lek en Waard Wonen heeft het in zich om door te groeien naar een excellente organisatie”

Dat is het oordeel van de visitatiecommissie.
De visitatie van Lek en Waard Wonen is afgerond met mooie cijfers.

Oordeel visitatiecommissie
De visitatiecommissie heeft vastgesteld dat de kracht van Lek en Waard Wonen is dat zij een lokaal betrokken corporatie is en een goede binding heeft met de huurders.
De commissie constateert dat in alles wat de corporatie doet, de lokale volkshuisvestelijke opgaven in de kernen van de gemeente Molenwaard centraal staan.

Lek en Waard Wonen heeft een onmisbare rol in de gemeente Molenwaard en wordt door de huurdersorganisatie en andere belanghouders gezien als een gewaardeerde samenwerkingspartner.
Een sterk punt vinden de belanghouders de menselijke maat van Lek en Waard Wonen.

De corporatie is open en transparant en altijd bereid te luisteren en/of zaken goed toe te lichten.
De afstand tussen huurders en de organisatie is klein. De corporatie is goed bereikbaar en probeert dit ook in de toekomst te blijven.

Agenda voor de toekomst
De commissie adviseert o.a. om het huidige beleid te handhaven en de kracht van lokale betrokkenheid en contact met huurders voort te zetten en te versterken.
Daarnaast adviseert zij om – samen met belanghouders – beleid en plannen te ontwikkelen voor wonen en zorg.

Het management van Lek en Waard onderschrijft de conclusies in het rapport en is blij met de punten die de commissie heeft meegegeven voor de beleidsagenda voor de toekomst van Lek en Waard Wonen om zo door te kunnen groeien naar een excellente organisatie.
Met name het ontwikkelen van beleid voor wonen en zorg wil Lek en Waard in de komende periode nadrukkelijk aandacht geven.

Klik hieronder om het visitatierapport en de bestuurlijke reactie te lezen: