Raad van Commissarissen

Samenstelling
De Raad van Commissarissen bestaat per 31 augustus 2017 uit:

De heer M. de Winter (voorzitter)

De heer Mr. G. van de Haar

Mevr. M.H. Korevaar

Mevr. ir. J.B. Sanders

Er wordt gewerkt aan de werving van een vijfde RvC-lid.

Taken en bevoegdheden
De Raad van Commissarissen is als collectief verantwoordelijk voor zijn taak.
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de organisatie en het functioneren van de directeur-bestuurder en ondersteunt deze met adviezen.
De RvC treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder.

De Raad van Commissarissen heeft een aantal statutaire bevoegdheden, zoals:
– het uitoefenen van toezicht op het bestuur;
– het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur;
– het goedkeuren van een aantal in de statuten genoemde besluiten van het bestuur;
– het goedkeuren van besluiten inzake het verwerven, bezwaren, vervreemden of slopen
van woongelegenheden.

Profielschets lid Raad van Commissarissen
Leden van de Raad van Commissarissen moeten over de volgende competenties beschikken.
• Authenticiteit
• Bestuurlijk inzicht
• Helikopterview
• Integriteit en moreel besef
• Maatschappelijke (omgeving)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
• Onafhankelijke oordeelsvorming
• Teamspeler
• Vakinhoudelijke kennis en visie
• Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing)
• Zelfreflectie
• Analytisch vermogen
• Het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken
• Het kunnen functioneren als klankbord voor de statutair directeur-bestuurder
• Het kunnen onderhouden van netwerken
• Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
• Inzicht in strategische afwegingsprocessen
• Het onderhouden van netwerken, betreft andere netwerken dan die welke door de directeur-bestuurder worden onderhouden. Bedoeld is het onderhouden van díe netwerken die informatie en signalen geven uit de ruimere omgeving van de corporatie.

 

Rooster van aftreden RvC